CenterTronik

Klauzula informacyjna odnośnie danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych klientów wynika z wymogów ustawowych i umownych.
 2. Administratorem Danych Osobowych jest CenterTronik.com Dariusz Fret - ul. Kolska Szosa 11, 62-700 Turek; email: df_com@interia.pl
 3. Dane Osobowe Klienta oraz dane osobowe przez niego przekazane przechowywane będą przez okres wymagany prawem oraz przez okres przedawnienia wszelkich roszczeń mogących wyniknąć z realizacji niniejszej umowy.
 4. Klient ma prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu; prawo do sprostowania lub uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym); prawo do ograniczenia przetwarzania. Swoje żądania w tym zakresie klient może zgłaszać na piśmie kierowanym na adres Administratora Danych Osobowych lub w formie skanu pisma przesłanego poprzez wiadomość e-mail na adres e-mail Administratora Danych Osobowych.
 5. W odpowiedzi na żądanie osoby, której dane dotyczą, administrator powinien bez zbędnej zwłoki – nie później jednak niż w terminie 1 miesiąca od otrzymania żądania – udzielić jej informacji o działaniach podjętych w związku z tym żądaniem. Administrator powinien zatem w terminie 1 miesiąca dokonać oceny zasadności żądania i je zrealizować (np. dokonać sprostowania danych) lub odmówić realizacji. Ze względu na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, jednomiesięczny termin można wydłużyć o dodatkowe dwa miesiące. Jeżeli w związku z żądaniem administrator nie podejmuje żadnych działań, to zobowiązany jest do niezwłocznego (najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania) poinformowania osoby, której dane dotyczą, o powodach niepodjęcia działań oraz o możliwości wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed sądem. Jeżeli żądania są ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój ustawiczny charakter, administrator może pobrać rozsądną opłatę, uwzględniając administracyjne koszty udzielenia informacji, prowadzenia komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 6. Organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podstawa prawna:
rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO), ustawa o ochronie danych osobowychRegulamin przyjęcia sprzętu do serwisu

 1. Klient pozostawiając sprzęt w Serwisie akceptuje niniejszy regulamin.
 2. Przyjęcie sprzętu komputerowego do serwisu odbywa się w siedzibie CenterTronik.com Dariusz Fret , ul. Kolska Szosa 11, 62-700 Turek
 3. Klient ma obowiązek podać dane osobowe, które zostaną wykorzystane do celów przewidzianych niniejszym regulaminem, a zarządzanie tymi danymi odbywa się zgodnie z Polityką Prywatności.
 4. Każde zlecenie serwisowe składa się z następujących po sobie statusów:
  • nadanie nr serwisowego,
  • przyjęcie zgłoszenia, wydanie dokumentu Rewers,
  • badanie sprzętu, diagnoza usterki,
  • telefoniczne ustalenie kosztów i przebiegu naprawy,
  • zakończenie naprawy - informacja Klienta,
  • wydanie z naprawy.
 5. Sprzęt dostarczany do serwisu musi być kompletny . Na żądanie Klienta Serwis może przyjąć sprzęt niekompletny, ale w przypadku kiedy naprawa okaże się z tego powodu niemożliwa Klient zostanie obciążony kosztami ekspertyzy sprzętu zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 6. Sprzęt przyjęty do serwisu podlega ocenie mającej na celu dokładne ustalenie usterki.
 7. Jeżeli komputer, dysk, system lub jakakolwiek inne urządzenie lub część sprzętu lub oprogramowania zostanie zabezpieczona hasłem w sposób uniemożliwiający dokonanie naprawy lub sprawdzenia sprzętu i w momencie przyjęcia do serwisu Klient nie poinformuje o tym fakcie oraz nie udostępni lub nie usunie haseł, wtedy czas naprawy liczy się od dnia dostarczenia przez Klienta niezbędnych haseł.
 8. Maksymalny czas naprawy sprzętu wynosi 21 dni roboczych od daty dostarczenia do Serwisu, w przypadku naprawy o szczególnym stopniu trudności (np. sprowadzenia podzespołów), termin naprawy ulega przedłużeniu po uzgodnieniu z klientem.
 9. Jedynym dokumentem uprawniającym do odebrania sprzętu z Serwisu jest REWERS . Serwis zastrzega, że nie wydaje duplikatu REWERSU oraz nie ponosi odpowiedzialności za skutki jego utraty.
 10. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za dane pozostawione na nośnikach urządzenia przyjętego do naprawy (dyskach, pamięciach flash itp.), jeżeli Klient nie zamówi usługi archiwizacji danych. Oprogramowanie znajdujące się na dysku (dyskach, nośnikach, itp.) Klienta stanowi wyłączną własność Klienta.
 11. Za sprzęt nieodebrany po 21 dniach od daty zakończenia naprawy (lub rezygnacji z naprawy) Serwis nalicza koszty magazynowania i ubezpieczenia sprzętu w wysokości 5,00 zł za każdy dzień.
 12. Sprzęt komputerowy nieodebrany po 90 dniach od daty zakończenia naprawy lub rezygnacji z naprawy staję się rzeczą niczyją w rozumieniu artykułu 180 KC i oznacza że klient porzucił własność. Sprzęt przepada na rzecz firmy CenterTronik.com Dariusz Fret zgodnie z artykułem 181 KC, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Klienta.
 13. W wypadku wysyłki sprzętu poprzez kuriera koszty naprawy są określane indywidualnie po dotarciu sprzętu do punktu serwisowego.
 14. Na wykonane usługi Serwis udziela gwarancji opisanej protokole zdawczo-odbiorczym liczonej od daty wykonania świadczenia. W przypadku naprawy gwarancyjnej okres gwarancji przedłuża się o czas pobytu sprzętu w serwisie. Wyjątkiem są naprawy sprzętu po zalaniu, na które nie udzielmy gwarancji. Gwarancją objęte są wyłącznie elementy oraz czynności wyszczególnione w protokole zdawczo-odbiorczym lub zleceniu serwisowym jako wykonane przez Serwis. Reklamujący jest zobowiązany dostarczyć towar do punktu naprawy na własny koszt. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji gwarancyjnej Serwis obciąża Reklamującego kwotą 100 zł brutto za ekspertyzę.
   Gwarancja na elementy nie obejmuje:
  • uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych (złamania, zalania, itp.)
  • uszkodzeń wynikających z eksploatacji urządzenia w warunkach, które nie odpowiadają warunkom określonym w karcie gwarancyjnej urządzenia
  • uszkodzeń powstałych na skutek niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, instalacji, przechowywania czy konserwacji towaru oraz nieprzestrzegania powszechnych zasad eksploatacji sprzętu elektronicznego, a w szczególności wszelkich innych uszkodzeń powstałych z winy lub niewiedzy Nabywcy
  • przypadków losowych uszkodzeń niezależnie od warunków eksploatacji (powódź, pożar, przepięcie)
  • części na których dokonano zatarcia lub zniszczenia numerów seryjnych serwisu

  Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umowy gwarancji między Serwisem a Reklamującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. Jeśli jednak nie byłoby to możliwe, lub też byłoby niesatysfakcjonujące dla którejkolwiek ze stron, wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby firmy Centertronik.com .
 15. W przypadku braku możliwości naprawy Serwis zastrzega sobie możliwość zwrotu sprzętu uszkodzonego o nieco odmienionych objawach usterki. Wynika to między innymi z tego, iż większość układów na płytach głównych montowana jest w technologii SMD oraz BGA. Wielokrotnie przyczyną pojawienia się usterki są tak zwane zimne luty, lecz dopiero po ich usunięciu może się okazać że na skutek ich powstania doszło do uszkodzenia danego układu, laminatu, padów, bądź zwarcia między warstwami płyty głównej. I w takim właśnie przypadku klient może otrzymać nienaprawiony sprzęt o odmienionych objawach usterki nie ponosząc kosztów diagnozy. Łącznie z nie działaniem całkowitym sprzętu.
 16. . Naprawy sprzętu do kwoty 50 zł netto wykonywane są automatycznie bez wcześniejszej konsultacji z klientem. W przypadku rezygnacji z naprawy gdy koszt przekracza kwotę 50 zł netto klient ponosi koszt diagnozowania sprzętu w kwocie 30 zł netto.